Od dnia 23.06.2021 roku uchylono całkowity zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu.

Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu odbywają się zgodnie z poniższymi zasadami:

  1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu

   Osoba odwiedzająca może odwiedzić chorego w sytuacji spełnienia następujących warunków:

   • gdy upłynęło 14 dni od pełnego szczepienia (dot. preparatów 2-dawkowychi 1-dawkowego) -  musi przedstawić personelowi medycznemu certyfikat potwierdzający szczepienie, lub
   • jeśli posiada negatywny wynik badania RT – PCR w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 - badanie ważne do 72 godz. od daty jego wykonania, lub
   • jest ozdrowieńcem do 180 dni od daty uzyskania pozytywnego testu w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 - potwierdzone dokumentem.

   W Klinikach o profilu dziecięcym z pacjentem może przebywać jeden rodzic/opiekun – zasady oceny statusu epidemiologicznego pod kątem COVID-9 rodzica/opiekuna obowiązują takie same jak pacjentów przyjmowanych do Szpitala (osoba zaszczepiona musi przedstawić paszport szczepień). W sytuacji braku możliwości przebywania rodziców/opiekunów w godzinach nocnych w oddziale, możliwe jest zakwaterowanie rodziców/opiekunów w hotelu usytuowanym w Klinice Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej - Rezerwacja pod nr telefonu:

   • w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 - 914253139

   U pacjentów w stanie zagrożenia życia, pacjentów terminalnych dopuszcza się odwiedzanie przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, bez negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, które nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2, po ustaleniu z Kierującym Kliniką/Lekarzem Dyżurnym przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego z udokumentowaniem danych osoby odwiedzającej (imię, nazwisko i dane kontaktowe odwiedzającego, data wizyty, imię i nazwisko odwiedzanego pacjenta).

  2. W przypadku pacjenta z rozpoznaniem COVID-19 obowiązuje nadal zakaz odwiedzin.

   W sytuacji hospitalizacji pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, pacjentów terminalnych, możliwość odwiedzin jest ustalana z Kierującym Kliniką/Lekarzem Dyżurnym.

  3. Zasady obowiązujące podczas odwiedzin:

   • osoba odwiedzająca, która ma infekcję dróg oddechowych NIE MOŻE odwiedzić pacjenta !!!
   • osoba odwiedzająca przeprowadza dezynfekcję rąk, po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala,
   • osoba odwiedzająca zasłania usta i nosa w kontakcie z pacjentem/personelem, w sytuacji przeciwwskazań do stosowania osłony nosa i ust przez osobę odwiedzającą MUSI ona zachować dystans 1,5 m między sobą a pacjentem/personelem,
   • osoba odwiedzająca stosuje się do zaleceń wydanych przez personel medyczny,
   • osoba odwiedzająca stosuje środki ochrony indywidualnej wskazane przez personel medyczny,
   • osoba odwiedzająca nie porusza się po Szpitalu w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty,
   • u pacjenta jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca,
   • jeśli pacjent przebywa w sali wieloosobowej, jeśli jest to możliwe personel jednostki umożliwia odwiedziny poza salą chorego. W sytuacji braku takiej możliwości w sali wieloosobowej, jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca wśród przebywających w tej sali pacjentów.

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są telefonicznie przez lekarza prowadzącego.

Dostarczanie paczek dla pacjentów (w niezbędnym zakresie) odbywa się poprzez przekazanie personelowi medycznemu jednostki medycznej, w której pacjent się znajduje.