Z dniem 23.06.2021 roku zostaje uchylony całkowity zakaz odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu.

Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu będą mogły odbywać się zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu

  Osoba odwiedzająca może odwiedzić chorego w sytuacji spełnienia następujących warunków:

  • gdy upłynęło 14 dni od pełnego szczepienia (dot. preparatów 2-dawkowychi 1-dawkowego) -  musi przedstawić personelowi medycznemu certyfikat potwierdzający szczepienie, lub
  • jeśli posiada negatywny wynik badania RT – PCR w kierunku koronawirusa SARS –CoV -2 – badanie ważne do 72 godz. od daty jego wykonania, lub
  • jest ozdrowieńcem do 90 dni od daty uzyskania pierwszego pozytywnego testuw kierunku koronawirusa SARS –CoV -2 – potwierdzone dokumentem.

  W Klinikach o profilu dziecięcym z pacjentem może przebywać jeden rodzic/opiekun – zasady oceny statusu epidemiologicznego pod kątem COVID -19 rodzica/opiekuna obowiązują takie same jak pacjentów przyjmowanych do Szpitala (osoba zaszczepiona musi przedstawić paszport szczepień). W sytuacji braku możliwości przebywania rodziców/opiekunów w godzinach nocnych w oddziale, możliwe jest zakwaterowanie rodziców/opiekunów w hotelu usytuowanym w Klinice Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii Dziecięcej – Rezerwacja pod nr telefonu:

  • w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00 - 914253139
  • w dni świąteczne całodobowo oraz w dni powszednie w godz. 15.00 - 08.00 - 914253143
 2. W przypadku pacjenta z rozpoznaniem COVID-19 obowiązuje nadal zakaz odwiedzin.

  W sytuacji hospitalizacji pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, pacjentów terminalnych, możliwość odwiedzin jest ustalana z Kierującym Kliniką/Lekarzem Dyżurnym.

 3. Zasady obowiązujące podczas odwiedzin:

  • osoba odwiedzająca, która ma infekcję dróg oddechowych NIE MOŻE odwiedzić pacjenta !!!
  • osoba odwiedzająca przeprowadza dezynfekcję rąk, po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem ze Szpitala,
  • osoba odwiedzająca zasłania usta i nosa w kontakcie z pacjentem/personelem, w sytuacji przeciwwskazań do stosowania osłony nosa i ust przez osobę odwiedzającą MUSI ona zachować dystans 1,5 m między sobą a pacjentem/personelem,
  • osoba odwiedzająca stosuje się do zaleceń wydanych przez personel medyczny,
  • osoba odwiedzająca stosuje środki ochrony indywidualnej wskazane przez personel medyczny,
  • osoba odwiedzająca nie porusza się po Szpitalu w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty,
  • u pacjenta jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca,
  • jeśli pacjent przebywa w sali wieloosobowej, jeśli jest to możliwe personel jednostki umożliwia odwiedziny poza salą chorego. W sytuacji braku takiej możliwości w sali wieloosobowej, jednoczasowo może przebywać tylko jedna osoba odwiedzająca wśród przebywających w tej sali pacjentów.
 4. Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są telefonicznie przez lekarza prowadzącego.

  Dostarczanie paczek dla pacjentów (w niezbędnym zakresie) odbywa się poprzez przekazanie personelowi medycznemu jednostki medycznej, w której pacjent się znajduje.