W Szpitalu nadal obowiązuje zakaz odwiedzin osób hospitalizowanych w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie i Policach.

 

W Klinikach o profilu dziecięcym z pacjentem może przebywać jeden rodzic/opiekun.

 

W sytuacji hospitalizacji pacjenta w stanie zagrożenia życia, pacjentów terminalnych możliwość odwiedzin jest ustalana z Kierującym Kliniką/Lekarzem Dyżurnym. 

 

Wówczas należy przestrzegać następujących zasad:

  • przeprowadzenie dezynfekcji rąk przy wejściu na teren Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzającą i przed wyjściem ze Szpitala,
  • zasłaniania ust i nosa na terenie Szpitala, i w kontakcie z pacjentem/personelem,
  • w sytuacji przeciwwskazań do stosowania osłony nosa i ust przez osobę odwiedzającą MUSI ona zachować dystans 1,5 m między sobą a pacjentem/personelem,
  • nie poruszanie się przez osobę odwiedzającą po Szpitalu w inne miejsca niż wyznaczony cel wizyty,
  • w przypadku odwiedzin u pacjentów hospitalizowanych w sali wieloosobowej, jednoczasowo może przebywać w tej sali tylko jedna osoba odwiedzająca.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są telefonicznie przez lekarza prowadzącego.

Dostarczanie paczek dla pacjentów (w niezbędnym zakresie) odbywa się poprzez przekazanie personelowi medycznemu jednostki medycznej, w której pacjent się znajduje.