W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć lub odstąpić od leczenia pacjenta. Zwłoka w udzieleniu pomocy nie może jednak spowodować niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia pacjenta.

Jeżeli lekarz podejmie taka decyzję, ma obowiązek:

  • uprzedzić o tym fakcie pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) z odpowiednim wyprzedzeniem,
  • wskazać pacjentowi lekarza lub placówkę, w którym pacjent ma realne możliwości uzyskania świadczenia,
  • uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.