Prawo polskie przyznaje szereg praw pacjentom. Prawa te są zbiorem praw, których podstawę stanowi Konstytucja RP, gwarantując każdemu prawo do ochrony życia i zdrowia, wolność i nietykalność osobistą oraz równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kolejne uprawnienia wynikają z Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

 

Ważne!

Korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych powinno się odbywać w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstawania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor Szpitala może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

W przypadku niezastosowania się do ww. zapisów i poleceń personelu medycznego lekarz Kliniki/Oddziału lub inna upoważniona osoba ma prawo zawiadomić ochronę, ewentualnie Policję. Gdy Pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia (albo życia, zdrowia innych osób), następuje wypisanie Pacjenta ze Szpitala.