Prawo polskie przyznaje szereg praw pacjentom. Prawa te są zbiorem praw, których podstawę stanowi Konstytucja RP, gwarantując każdemu prawo do ochrony życia i zdrowia, wolność i nietykalność osobistą oraz równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kolejne uprawnienia wynikają z Ustawy o działalności leczniczej oraz Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Prawa pacjenta

Pacjent przebywający w placówce medycznej ma prawo do:


Obowiązki pacjenta

Pacjent ma obowiązek:

  • Przestrzegać ustalonego z lekarzem sposobu leczenia,
  • Stosować się do poleceń personelu szpitala,
  • Każdorazowo zgłaszać wyjście poza teren Oddziału i powrót
  • Dbać o higienę osobistą i czystość pomieszczeń,
  • Przestrzegać zakazu palenia tytoniu i i picia alkoholu na terenie szpitala,
  • Nie zakłócać spokoju innym chorym oraz personelowi szpitala,
  • Szanować własność placówki.