logotyp

 

Informacje

 

Logo serce kardioonkologiaPrognozowany jest dalszy wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Jednocześnie poprawia się jakość i skuteczność leczenia przeciwnowotworowego, co sprawia, że jest to coraz częściej choroba przewlekła. Nowe metody leczenia zmniejszają umieralność, zwiększają przeżycie i pozwalają na stosowanie leczenia u nowych grup pacjentów. Z obserwacji pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej wynika, że umierają oni najczęściej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, tj.: zaawansowana niewydolność serca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, które mogą być indukowane przez chemio i radioterapię.

Wczesna opieka kardiologiczna nad pacjentami z wysokim ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i wczesne wdrożenie terapii zdiagnozowanych chorób pozwolą na większą skuteczność leczenia i zmniejszenie śmiertelności. Wczesne wdrożenie leczenia niewydolności serca, zmniejsza chorobowość i śmiertelność oraz umożliwia skuteczniejsze dostosowanie leczenia przeciwnowotworowego.

Obserwowany stały wzrost zachorowań na nowotwory, a tym samym wzrost liczby pacjentów leczonych preparatami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym to ważny argument dla wdrożenia programu prewencji chorób sercowo-naczyniowych u chorych onkologicznych.

Każdy pacjent w województwie zachodniopomorskim poddawany terapii o działaniu kardiotoksycznym powinien być objęty usystematyzowanym programem opieki kardiologicznej.

Uczestnictwo pacjenta w Programie polega na udziale w cyklu działań z zakresu porad lekarskich, diagnostycznych i edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Do personelu medycznego zostaną skierowane działania szkoleniowe w postaci konferencji i warsztatów.

Każdy pacjent uczestniczący w Programie zostanie poproszony o wypełnienie ankiety satysfakcji.

Założenia i cele Programu

Program „Prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych” dotyczy wczesnej diagnostyki i profilaktyki powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych onkologicznie. Wpisuje się:

 • priorytet zdrowotny: „zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym: zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu” (Rozp. MZ z 27.02.2018r. w sprawie priorytetów zdrowotnych)
 • w „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024” (uchwała nr 208 RM z 03.11.2015 r.)
 • w „Priorytetach Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego 01.01.2019-31.12.2021”. Priorytet 1: „Zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu: chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca, udarów mózgu, nowotworów złośliwych (…), w tym obszar 1.7 „Kompleksowa opieka nad osobami dorosłymi oraz dziećmi chorymi na nowotwór”

Głównym założeniem Programu jest doprowadzenie do istotnego zmniejszenia zapadalności  i umieralności na choroby układu krążenia w przebiegu leczenia onkologicznego poprzez wczesną opiekę kardiologiczną nad pacjentami z wysokim ryzykiem rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych.

Cel

Zmniejszenie zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów leczonych chemio-i/lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, poprzez zastosowanie wczesnej diagnostyki i profilaktyki wśród chorych z grupy wysokiego ryzyka powikłań, uczestniczących w Programie w latach 2020-2022.

Cele szczegółowe

 1. Zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wynikających z kardiotoksyczności leczenia onkologicznego poprzez zastosowanie wczesnej diagnostyki, profilaktyki i terapii kardiologicznej u co najmniej 90% pacjentów uczestniczących Programie w latach 2020-2022,
 2. Zachowanie ciągłości leczenia onkologicznego u pacjentów zagrożonych ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, u których podjęto działania diagnostyczno-terapeutyczne podczas realizacji Programu w latach 2020-2022,
 3. Zwiększenie poziomu wiedzy wśród personelu medycznego uczestniczącego w szkoleniach przeprowadzanych w ramach Programu na temat celowości wykonywania i interpretacji badań diagnostycznych, wczesnej opieki i monitorowania kardiologicznego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka powikłań,
 4. Zwiększenie poziomu wiedzy u pacjentów uczestniczących w Programie w latach 2020-2022 na temat możliwości prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz zdrowego trybu życia.

Program realizuje Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Kardioonkologii dla Dzieci i Dorosłych

 

Kwalifikacja

 

Do Programu zostaną zaproszeni mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego z grupy spełniającej n/w kryteria. Kwalifikacji do Programu może dokonać lekarz POZ, onkolog, hematolog, ginekolog, internista, pulmonolog lub kardiolog. Włączenie do Programu nastąpi w oparciu o analizę posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia oraz ocenę czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych na podstawie ankiety Programu. Pacjent może zgłosić się sam bezpośrednio do ośrodka prowadzącego Program. Do Programu kwalifikowana jest:

 • Osoba posiadająca status mieszkańca województwa zachodniopomorskiego,
 • Osoba w wieku aktywności zawodowej w wieku powyżej 18 roku życia,
 • Pacjent w grupie podwyższonego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, planowany do leczenia lub będący w trakcie leczenia chemio- i/lub radioterapią,
 • Stan zdrowotny umożliwiający samodzielne poruszanie się (lub z pomocą osoby bliskiej/opiekuna),
 • Samodzielne zgłoszenie się pacjenta do Programu i uzyskanie min. 2 punktów na podstawie ankiety „Ocena czynników wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjenta onkologicznego” w wyniku kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza kardiologa,
 • Uzyskanie min. 2 punktów na podstawie ankiety „Ocena czynników wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjenta onkologicznego” w wyniku wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza onkologa lub lekarza POZ współpracującego z realizatorem Programu,
 • Podpisanie przez uczestnika świadomej zgody na udział w Programie,
 • Spodziewana długość przeżycia powyżej 90 dni,
 • Włączenie do Programu będzie warunkowane kolejnością zgłoszeń (do osiągnięcia limitu liczby osób ustalonego w Programie).

Przeciwskazania

 • Posiadanie orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy,
 • Przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w działaniach diagnostyczno-terapeutycznych planowanych w ramach Programu,
 • Jednoczesne korzystanie ze świadczeń poradni kardiologicznej finansowanej przez NFZ w czasie trwania Programu,
 • Brak samodzielności w podejmowaniu decyzji przez pacjenta.

Pacjent, który spełni warunki kwalifikacji zostanie skierowany na pierwszą wizytę kardiologiczną pod opiekę lekarza kardiologa. Świadczenia będą przeprowadzane w warunkach ambulatoryjnych.

Zapytaj swojego lekarza czy kwalifikujesz się do Programu lub zadzwoń do nas!

Zgłoś się do udziału w PROGRAMIE: Twoje serce w naszych rękach

 

Działania diagn.-terap.

 

Podczas pierwszej wizyty kardiologicznej ustalone zostanie dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zależności od stopnia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zostanie wykonane:

 • badanie przedmiotowe i podmiotowe,
 • pomiar ciśnienia krwi, EKG,
 • echokardiografia, biomarkery sercowe,
 • edukacja pacjenta (lekarz lub pielęgniarka) z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.

Wyniki w/w badań są niezbędne do całościowej oceny w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego postepowania terapeutycznego i zakwalifikowania pacjenta do określonych ścieżek postępowania:

Ścieżka 1 – pacjenci z zaplanowaną terapią antracyklinami, terapii o uznanym dużym potencjale kardiotoksycznym (leki grupy 1), z nierozpoznaną chorobą serca (m.in. EF>50%, EKG bez cech niedokrwienia) – 5 wizyt co 3 m-ce.

Ścieżka 2 – pacjenci w trakcie lub z zaplanowanym leczeniem przeciwnowotworowym innymi lekami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym (leki grupy 2) antymetabolity, leki alkilujące np. terapia celowana anty HER2, inhibitory VEGF, inhibitory kinaz BCR-ABL, inhibitory proteasomu oraz z brakiem choroby serca (m.in. EF>50%, brak objawów choroby wieńcowej, brak zaburzeń rytmu w spoczynkowym EKG, choroby zastawkowej) – 3 wizyty co 6 m-cy.

Ścieżka 3 – dla pacjentów z grupy najwyższego ryzyka wystąpienia pełnoobjawowej niewydolności z rozpoznaną wcześniej chorobą serca, niezależnie od planowanego leczenia lub stosowanego leczenia onkologicznego (leki grupy 1 i 2), mi.in. z chorobą wieńcową lub chorobą zastawkową serca lub uszkodzonym mięśniem sercowym (obniżone LVEF) lub chorobą osierdzia lub zaburzeniami rytmu serca – 5 wizyt co 3 m-ce.

W uzasadnionych klinicznie wypadkach lekarz konsultujący może dostosować schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla pacjenta. Uzasadnienie zmiany zostanie odnotowane w dokumentacji pacjenta.

Na każdym etapie konsultacji kardiologicznych, jeśli będzie tego wymagać stan pacjenta lekarz kardiolog może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne.

Dodatkowe działania diagnostyczne i terapeutyczne, które wykraczają poza Program, będą realizowane w ramach umowy z NFZ (np. zabiegi inwazyjne tj. kardiowersja elektryczna, ablacja zaburzeń rytmu serca, koronografia).

Pacjenci na każdym etapie trwania Programu mają prawo rezygnacji z udziału w Programie potwierdzone na piśmie, które będzie dołączone do dokumentacji pacjenta.

Wraz z zakończeniem udziału w Programie każdy uczestnik otrzyma pisemne zalecenia dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz informacje o możliwościach wykonania dodatkowych procedur diagnostycznych i kontynuowania leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych.

 

Zespół

 

Zespół kardioonkologiczny składa się z lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentem, tj.: onkologa, hematologa, kardiologa, a także w razie potrzeby chirurga, ginekologa czy anestezjologa. Zespół będzie konsultował pacjentów u których w ramach prowadzonego Programu zostaną zdiagnozowane istotne dla procesu leczenia onkologicznego choroby układu sercowo-naczyniowego.

Po przeanalizowaniu aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz wyników badań dodatkowych będzie wydawał zalecenia, co do dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Kardiologiczne leczenie farmakologiczne zostanie wdrożone według obowiązujących standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaraz po rozpoznaniu choroby serca.

 

Kontakt

 

Poradnia Kardiologiczna, pokój nr 1 i nr 2 w bud. Centrum Leczenia i Diagnostyki Nowotworów Dziedzicznych SPSK 1 PUM – wejście N (boczne wejście od Kliniki Św. Mikołaja).

Budynek, w którym realizowane są badania jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (podjazd dla wózków, winda, toalety dla osób niepełnosprawnych, budynek bez przeszkód architektonicznych). Możliwa jest rejestracja wizyty na godziny popołudniowe oraz na soboty. Przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking, w tym miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Lekarze:

 • dr Piotr Gościniak - specjalista kardiolog
 • dr Joanna Jędrzychowska-Baraniak - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Koordynator:

tel.: (91) 425 33 86

kom.: 507-118-052

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku, godz. 10:00 - 13:00