logotyp

 

Informacje

 

Logo serce kardioonkologiaPrognozowany jest dalszy wzrost zachorowań na nowotwory złośliwe. Jednocześnie poprawia się jakość i skuteczność leczenia przeciwnowotworowego, co sprawia, że jest to coraz częściej choroba przewlekła. Nowe metody leczenia zmniejszają umieralność, zwiększają przeżycie i pozwalają na stosowanie leczenia u nowych grup pacjentów. Z obserwacji pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej wynika, że umierają oni najczęściej z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, tj.: zaawansowana niewydolność serca, choroba wieńcowa, zaburzenia rytmu serca, które mogą być indukowane przez chemio i radioterapię.

Wczesna opieka kardiologiczna nad pacjentami z wysokim ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych i wczesne wdrożenie terapii zdiagnozowanych chorób pozwolą na większą skuteczność leczenia i zmniejszenie śmiertelności. Wczesne wdrożenie leczenia niewydolności serca, zmniejsza chorobowość i śmiertelność oraz umożliwia skuteczniejsze dostosowanie leczenia przeciwnowotworowego.

Obserwowany stały wzrost zachorowań na nowotwory, a tym samym wzrost liczby pacjentów leczonych preparatami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym to ważny argument dla wdrożenia programu prewencji chorób sercowo-naczyniowych u chorych onkologicznych.

Każdy pacjent w województwie zachodniopomorskim poddawany terapii o działaniu kardiotoksycznym powinien być objęty usystematyzowanym programem opieki kardiologicznej.

Uczestnictwo pacjenta w Programie polega na udziale w cyklu działań z zakresu porad lekarskich, diagnostycznych i edukacji zdrowotnej dotyczącej profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych.

Do personelu medycznego zostaną skierowane działania szkoleniowe w postaci konferencji i warsztatów.

Każdy pacjent uczestniczący w Programie zostanie poproszony o wypełnienie ankiety satysfakcji.

Założenia i cele Programu

Program „Prewencji chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych” dotyczy wczesnej diagnostyki i profilaktyki powikłań sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych onkologicznie. Wpisuje się:

 • priorytet zdrowotny: „zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym: zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu” (Rozp. MZ z 27.02.2018r. w sprawie priorytetów zdrowotnych)
 • w „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024” (uchwała nr 208 RM z 03.11.2015 r.)
 • w „Priorytetach Regionalnej Polityki Zdrowotnej dla lecznictwa szpitalnego dla województwa zachodniopomorskiego 01.01.2019-31.12.2021”. Priorytet 1: „Zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu: chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca, udarów mózgu, nowotworów złośliwych (…), w tym obszar 1.7 „Kompleksowa opieka nad osobami dorosłymi oraz dziećmi chorymi na nowotwór”

Głównym założeniem Programu jest doprowadzenie do istotnego zmniejszenia zapadalności  i umieralności na choroby układu krążenia w przebiegu leczenia onkologicznego poprzez wczesną opiekę kardiologiczną nad pacjentami z wysokim ryzykiem rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych.

Cel

Zmniejszenie zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe u pacjentów leczonych chemio-i/lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, poprzez zastosowanie wczesnej diagnostyki i profilaktyki wśród chorych z grupy wysokiego ryzyka powikłań, uczestniczących w Programie w latach 2020-2022.

Cele szczegółowe

 1. Zmniejszenie ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych wynikających z kardiotoksyczności leczenia onkologicznego poprzez zastosowanie wczesnej diagnostyki, profilaktyki i terapii kardiologicznej u co najmniej 90% pacjentów uczestniczących Programie w latach 2020-2022,
 2. Zachowanie ciągłości leczenia onkologicznego u pacjentów zagrożonych ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych, u których podjęto działania diagnostyczno-terapeutyczne podczas realizacji Programu w latach 2020-2022,
 3. Zwiększenie poziomu wiedzy wśród personelu medycznego uczestniczącego w szkoleniach przeprowadzanych w ramach Programu na temat celowości wykonywania i interpretacji badań diagnostycznych, wczesnej opieki i monitorowania kardiologicznego u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka powikłań,
 4. Zwiększenie poziomu wiedzy u pacjentów uczestniczących w Programie w latach 2020-2022 na temat możliwości prewencji chorób sercowo-naczyniowych oraz zdrowego trybu życia.

Program realizuje Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca dla Dzieci i Dorosłych

 

Kwalifikacja

 

Do Programu zostaną zaproszeni mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego z grupy spełniającej n/w kryteria. Kwalifikacji do Programu może dokonać lekarz POZ, onkolog, hematolog, ginekolog, internista, pulmonolog lub kardiolog. Włączenie do Programu nastąpi w oparciu o analizę posiadanej dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia oraz ocenę czynników ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych na podstawie ankiety Programu. Pacjent może zgłosić się sam bezpośrednio do ośrodka prowadzącego Program. Do Programu kwalifikowana jest:

 • Osoba posiadająca status mieszkańca województwa zachodniopomorskiego,
 • Osoba w wieku aktywności zawodowej w wieku powyżej 18 roku życia,
 • Pacjent w grupie podwyższonego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, planowany do leczenia lub będący w trakcie leczenia chemio- i/lub radioterapią,
 • Stan zdrowotny umożliwiający samodzielne poruszanie się (lub z pomocą osoby bliskiej/opiekuna),
 • Samodzielne zgłoszenie się pacjenta do Programu i uzyskanie min. 2 punktów na podstawie ankiety „Ocena czynników wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjenta onkologicznego” w wyniku kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza kardiologa,
 • Uzyskanie min. 2 punktów na podstawie ankiety „Ocena czynników wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych u pacjenta onkologicznego” w wyniku wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez lekarza onkologa lub lekarza POZ współpracującego z realizatorem Programu,
 • Podpisanie przez uczestnika świadomej zgody na udział w Programie,
 • Spodziewana długość przeżycia powyżej 90 dni,
 • Włączenie do Programu będzie warunkowane kolejnością zgłoszeń (do osiągnięcia limitu liczby osób ustalonego w Programie).

Przeciwskazania

 • Posiadanie orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy,
 • Przeciwskazania zdrowotne do uczestnictwa w działaniach diagnostyczno-terapeutycznych planowanych w ramach Programu,
 • Jednoczesne korzystanie ze świadczeń poradni kardiologicznej finansowanej przez NFZ w czasie trwania Programu,
 • Brak samodzielności w podejmowaniu decyzji przez pacjenta.

Pacjent, który spełni warunki kwalifikacji zostanie skierowany na pierwszą wizytę kardiologiczną pod opiekę lekarza kardiologa. Świadczenia będą przeprowadzane w warunkach ambulatoryjnych.

Zapytaj swojego lekarza czy kwalifikujesz się do Programu lub zadzwoń do nas!

 

Działania diagn.-terap.

 

Podczas pierwszej wizyty kardiologicznej ustalone zostanie dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w zależności od stopnia ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Zostanie wykonane:

 • badanie przedmiotowe i podmiotowe,
 • pomiar ciśnienia krwi, EKG,
 • echokardiografia, biomarkery sercowe,
 • edukacja pacjenta (lekarz lub pielęgniarka) z zakresu prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych.

Wyniki w/w badań są niezbędne do całościowej oceny w celu podjęcia decyzji odnośnie dalszego postepowania terapeutycznego i zakwalifikowania pacjenta do określonych ścieżek postępowania:

Ścieżka 1 – pacjenci z zaplanowaną terapią antracyklinami, terapii o uznanym dużym potencjale kardiotoksycznym (leki grupy 1), z nierozpoznaną chorobą serca (m.in. EF>50%, EKG bez cech niedokrwienia) – 5 wizyt co 3 m-ce.

Ścieżka 2 – pacjenci w trakcie lub z zaplanowanym leczeniem przeciwnowotworowym innymi lekami o potencjalnym działaniu kardiotoksycznym (leki grupy 2) antymetabolity, leki alkilujące np. terapia celowana anty HER2, inhibitory VEGF, inhibitory kinaz BCR-ABL, inhibitory proteasomu oraz z brakiem choroby serca (m.in. EF>50%, brak objawów choroby wieńcowej, brak zaburzeń rytmu w spoczynkowym EKG, choroby zastawkowej) – 3 wizyty co 6 m-cy.

Ścieżka 3 – dla pacjentów z grupy najwyższego ryzyka wystąpienia pełnoobjawowej niewydolności z rozpoznaną wcześniej chorobą serca, niezależnie od planowanego leczenia lub stosowanego leczenia onkologicznego (leki grupy 1 i 2), mi.in. z chorobą wieńcową lub chorobą zastawkową serca lub uszkodzonym mięśniem sercowym (obniżone LVEF) lub chorobą osierdzia lub zaburzeniami rytmu serca – 5 wizyt co 3 m-ce.

W uzasadnionych klinicznie wypadkach lekarz konsultujący może dostosować schemat postępowania diagnostyczno-terapeutycznego dla pacjenta. Uzasadnienie zmiany zostanie odnotowane w dokumentacji pacjenta.

Na każdym etapie konsultacji kardiologicznych, jeśli będzie tego wymagać stan pacjenta lekarz kardiolog może zlecić dodatkowe badania diagnostyczne.

Dodatkowe działania diagnostyczne i terapeutyczne, które wykraczają poza Program, będą realizowane w ramach umowy z NFZ (np. zabiegi inwazyjne tj. kardiowersja elektryczna, ablacja zaburzeń rytmu serca, koronografia).

Pacjenci na każdym etapie trwania Programu mają prawo rezygnacji z udziału w Programie potwierdzone na piśmie, które będzie dołączone do dokumentacji pacjenta.

Wraz z zakończeniem udziału w Programie każdy uczestnik otrzyma pisemne zalecenia dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz informacje o możliwościach wykonania dodatkowych procedur diagnostycznych i kontynuowania leczenia w ramach świadczeń gwarantowanych.

 

Zespół

 

Zespół kardioonkologiczny składa się z lekarzy sprawujących opiekę nad pacjentem, tj.: onkologa, hematologa, kardiologa, a także w razie potrzeby chirurga, ginekologa czy anestezjologa. Zespół będzie konsultował pacjentów u których w ramach prowadzonego Programu zostaną zdiagnozowane istotne dla procesu leczenia onkologicznego choroby układu sercowo-naczyniowego.

Po przeanalizowaniu aktualnego stanu zdrowia pacjenta oraz wyników badań dodatkowych będzie wydawał zalecenia, co do dalszego postępowania diagnostyczno-terapeutycznego.

Kardiologiczne leczenie farmakologiczne zostanie wdrożone według obowiązujących standardów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego lub Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego zaraz po rozpoznaniu choroby serca.

 

Kontakt

 

Poradnia Kardiologiczna, pokój nr 1 i nr 2 w bud. Centrum Leczenia i Diagnostyki Nowotworów Dziedzicznych SPSK 1 PUM – wejście N (boczne wejście od Kliniki Św. Mikołaja)

Lekarze:

 • dr Piotr Gościniak - specjalista kardiolog
 • dr Joanna Jędrzychowska-Baraniak - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Koordynator:

tel.: (91) 425 33 86

kom.: 507-118-052

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja:

Od poniedziałku do piątku, godz. 10:00 - 13:00

 

Webinaria

 

Szanowni Państwo,

 

Nowoczesne terapie onkologiczne są ratunkiem w walce z rakiem - dają coraz większe szanse na wyzdrowienie. Bywa jednak, że stosowane leczenie, u niektórych pacjentów prowadzi do powikłań układu sercowo-naczyniowego.

 

Z tego powodu w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1 realizowany jest „Program prewencyjny chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022” – o nazwie „Twoje serca w naszych rękach”

 

Głównym celem programu jest zmniejszenie przerw w terapii onkologicznej z powodu chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych chemio-i/lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, poprzez zastosowanie wczesnej diagnostyki i profilaktyki wśród tych chorych.

 

Jednym z elementów programu są Zachodniopomorskie Webinaria Kardioonkologiczne skierowane do lekarzy specjalistów: onkologów, kardiologów, hematologów, internistów, chirurgów, ginekologów, anestezjologów i lekarzy POZ.   

 

Program merytoryczny webinariów powstał przy współudziale wybitnych specjalistów z najlepszych akademickich ośrodków zajmujących się kardiologią i onkologią.

 

Spotkania zostały podzielone na 5 dynamicznych webinariów aby uszanować Państwa czas który musicie dzielić na pracę zawodową, walkę z pandemią, rodzinę i dokształcanie. Każde webinarium trwać będzie około 60 minut i zawierać nieco inną tematykę, związaną z opieką i nowoczesnym monitorowaniem kardioonkologicznym. Wykładowcy podzielą się z Państwem doświadczeniem i praktycznymi wskazówkami z własnych pracowni. 

 

link do Zachodniopomorskie Webinaria Kardioonkologiczne 

 

             Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

Serdecznie zapraszam!

 

Piotr Gościniak, Samodzielna Pracownia Nieinwazyjnych Badań Serca dla Dzieci i Dorosłych, Klinika Endokrynologii i Chorób Wewnętrznych SPSK1 PUM w Szczecinie