Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje pacjentom:

  • posiadającym tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
  • posiadającym tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
  • inwalidom wojennym i wojskowym, kombatantom,
  • uprawnionym żołnierzom i pracownikom oraz weteranom poszkodowanym - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • kobietom w ciąży,
  • do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
  • działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych
  • posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy III Rzeszy i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Osoba uprawniona do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością ma obowiązek przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia.