Obecnie obowiązujące zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Nowe zasady udostępniania dokumentacji medycznej

   • Od 4 maja 2019 roku udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak dokumentów udostępnionych pacjentowi po raz pierwszy.

    Pamiętajmy, że bezpłatnie dokumentacja medyczna zostanie udostępnienia wyłącznie pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu (a zatem już nie osobie upoważnionej przez pacjenta).

Pisemny wniosek może złożyć?

   • Pacjent
   • Osoba upoważniona przez pacjenta
   • Przedstawiciel ustawowy pacjenta (rodzic lub opiekun prawny)
   • W razie śmierci pacjenta – osoba bliska zmarłego pacjenta

W jaki sposób?

W jakiej formie?

   • w formie kserokopii, odpisów, wyciągów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. W przypadku udostępnienia dokumentacji w oryginale w Szpitalu pozostaje kopia wydanego oryginału dokumentacji

Koszty?

   • Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 11,00 zł brutto
   • Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,38 zł brutto
   • Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych – 2,20 zł brutto

W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej za pośrednictwem poczty:

  • List polecony – opłata zgodna z cennikiem operatora pocztowego, powiększona o podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury