Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM zawarł dnia 17.10.2017 r. Umowę

nr POIS.09.02.00-00-0020/16-00/88/2017/1005 o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Projektu pn.:

„Doposażenie jednostek SPSK Nr 1 PUM udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów z chorobami nowotworowymi w sprzęt medyczny wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla urządzeń do diagnostyki obrazowej”

w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Przedmiotem Projektu jest wymiana i zakup aparatury medycznej służącej wykrywaniu chorób nowotworowych tj.: rezonansu magnetycznego, gammakamery SPECT/CT, tomografu komputerowego, neuronawigacji z neuromonitoringiem, aparatu RTG z ramieniem C, ultrasonografu, wieży endoskopowej, wieży laparoskopowej, gastroskopu wideo HDTV, procesora tkankowego, piły do cięcia kości, myjki, drukarki atramentowej do kasetek histopatologicznych, zestawu narzędzi mikrochirurgicznych, monitora funkcji życiowych – EKG (3 szt.), łóżek na sale wybudzeń (2 szt.), zestawu lup operacyjnych ze źródłem światła (2 zestawy), monitora pacjenta, monitora podstawowych funkcji życiowych (4 szt.).
Ponadto zostaną wykonane prace budowlane służące dostosowaniu pomieszczeń dla zakupionego sprzętu medycznego z zakresu diagnostyki obrazowej.

SPSK Nr 1 PUM zostanie udzielone dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 15 000 000,00 zł, w tym 15% tej kwoty tytułem dotacji celowej z Ministerstwa Zdrowia oraz 85% płatność ze środków Unii Europejskiej.