Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie zawarł umowę na realizację w latach 2019 - 2023 celu szczegółowego programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.

" Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019 - 2023",

Poprawa jakości życia osób chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie opieką w specjalistycznych ośrodkach dedykowanych tej grupie chorych w zakresie interwencji:

" Powołanie i funkcjonowanie ośrodków leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych i objęcie pacjentów kompleksową opieką w tych ośrodkach".

Całodobowy dyżur konsultacyjny prowadzony jest pod numerem telefonu:

  • tel. 695112034 - Klinika Pediatrii, Hemato-Onkologii i Gastroenterologii  Dziecięcej
  • tel. 695112044 - Klinika Hematologii z Pododdziałem Transplantacji Szpiku