Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

OGŁOSZENIE

 1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie ogłasza konkurs na świadczenie usług świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, serologii oraz prowadzenie banku krwi i preparatów krwiopochodnych.
 2. Umowa zawarta zostanie na okres 5 lat, począwszy od 01 listopada 2015 r.
 3. Dokumenty dotyczące konkursu:

zainteresowani udziałem w postępowaniu mogą pobrać z linka: szczegóły ogłoszenia

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego Zamówienie, tj. Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, budynek administracji I (budynek Dyrekcji), Kancelaria ogólna – pok. 1.14,
  w terminie do dnia:

23 września 2015 roku do godziny 1000

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 września 2015 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej w budynku Dyrekcji, w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1
 2. Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 3. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 4. Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących ogłoszonego konkursu.
 5. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 

Sprostowanie omyłki i wyjaśnienie do SWK

Sprostowanie omyłki w SWK

Wyjaśnienie do SWK

Informacja o proteście

Rozstrzygnięcie protestu

Protest

Zawieszenie postępowania

Zmiana SWKO

Rozstrzygnięcie protestu

Informacja o rozstrzygnięciu protestu i podjęciu zawieszonego postępowania

Rozstrzygnięcie postępowania