W okresie od sierpnia 2015 do lutego 2016 r. pawilon AB Kliniki Psychiatrii SPSK 1 PUM przeszedł gruntowną modernizację. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa warunków pobytu

hospitalizowanych w Klinice pacjentów oraz dostosowanie do wymagań Ministerstwa Zdrowia.

 

Zakres inwestycji obejmował:

  1. modernizację sal dla pacjentów, gabinetów personelu, korytarzy i pomieszczeń pomocniczych,
  2. remont łazienek i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  3. wykonanie nowych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, elektrycznych, sygnalizacji pożaru oraz komputerowej,
  4. termomodernizacja budynku,
  5. wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i rezerwowego, w tym ewakuacyjnego,
  6. wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz zakupienie i zainstalowanie systemu monitorującego.

Koszt modernizacji i wyposażenia Pawilonu wyniósł ponad 3 mln 682 tys. zł (w tym 500 tys. zł dofinansowania z WFOŚiGW w Szczecinie).

Od kwietnia Pawilon funkcjonuje w nowych, wyremontowanych i doposażonych pomieszczeniach. Hospitalizacja pacjentów przebiega teraz w lepszych i bardziej komfortowych warunkach. Znacznie się poprawiły warunki pracy personelu medycznego.