Na podstawie Ustawy Prawo Atomowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1941, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

wykonywana jest działalność związana z narażeniem, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące (ogólnodiagnostyczne aparaty rentgenowskie, mammograf, pantomograf, tomografy komputerowe, angiograf, mobilne aparaty rtg śródoperacyjne z ramieniem C, mobilne aparaty rtg przyłóżkowe, gamma kamery SPECT/CT);
  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich;
  • zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia;
  • przechowywaniu i stosowaniu krótkożyciowych substancji promieniotwórczych do celów diagnostycznych i terapeutycznych.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatów rtg oraz na uruchomienie pracowni rentgenowskich przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, a także decyzja zezwalająca na uruchomienie i działanie pracowni izotopowej klasy II, wydana przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Ustawy Prawo Atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, odpowiedni pracownicy jednostki zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych (kwartalnych) pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W 2021 r. nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników (20 mSv/rok).

Pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego wokół aparatury, potwierdzają, że konstrukcja ścian, stropów, okien drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowniach zabezpieczają osoby pracujące oraz osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. nr 180, poz. 1325).

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionym 2021 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

Dyrektor SPSK 1 PUM

Dr n. med. Konrad Jarosz