wfosigw

 

Informacja o finansowaniu: Dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Rodzaj dotacji: Dotacja z WFOŚiGW

Nazwa zadania: Kampania edukacyjna pt. : "ECOlogiczni", realizowana w SPSK Nr 1 PUM.

Dofinansowanie: 96 208,55 zł

Całkowita wartość: 192 417,10 zł

Krótki opis zadania: Celem zadania jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych wśród pracowników Szpitala, pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych oraz osób odwiedzających SPSK1 PUM w Szczecinie. Nasze działania edukacyjne mają pozytywnie wpłynąć na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych (m.in. powietrza, wody, gleby, różnorodności biologicznej), funkcje ekosystemów (m.in. leśnych, wodnych, górskich i rolniczych) jak i na jakość otaczającego środowiska m.in. w związku z obszarem gospodarowania odpadami. Kampania „ECOlogiczni” to edukacja ekologiczna o zasięgu ponadregionalnym (województwo zachodniopomorskie, lubuskie oraz inne regiony Polski), skierowana do pracowników, pacjentów i osób odwiedzających SPSK1 PUM oraz odbiorców edukacyjnych ekologicznych przekazów medialnych, umieszczanych na stronie internetowej oraz profilu Facebook SPSK1 PUM. Minimalna liczba odbiorców to ok. 75000 osób czyli 30% z w/w (w 2021 roku liczba pracowników, pacjentów, osób odwiedzających oraz odbiorców przekazów medialnych to ok. 250000 osób).

Nasze działania przyczynią się do ograniczenia masy odpadów zanieczyszczających środowisko.  Selektywna segregacja odpadów komunalnych pozwoli na odzyskanie ich dużej części, która zostanie poddana recyklingowi.

 

Szpital składa WFOŚiGW w Szczecinie podziękowania za otrzymane dofinansowanie kampanii edukacyjnej.

 

 

(Aktualizacja: 07.06.2022)