Ciag z EFRR poziom kolor

 

Informacja o finansowaniu: Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego ze środków budżetu państwa

Rodzaj dotacji: Dotacja celowa

Nazwa zadania: "Utrzymanie stanowisk do leczenia pacjentów z Sars-CoV-2 w SPSK1 PUM - obiekt w Szczecinie - w związku z Covid-19"

Nr Umowy: DOI/FPC/COVID-19/88/2022/115 zawarta ze Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia

Dofinansowanie: 900 000,00 zł

Całkowita wartość: 939 998,60 zł

Okres realizacji: do dnia 31.12.2022

Krótki opis zadania:

Celem projektu jest walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, poprzez doposażenie stanowisk łóżkowych pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie w nowe jednostki zaopatrzenia medycznego wyposażonych w kompletną instalację trzech gazów medycznych niezbędnych do tego celu.

Inwestycja zapewni wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa w wyniku działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej przez poprawę jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu leczniczego. W ramach zadania inwestycyjnego Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie zostanie doposażony w 67 szt. jednostek zaopatrzenia medycznego pacjentów tj. paneli nadłóżkowych wraz z nowymi instalacjami gazów medycznych.

 

(Aktualizacja: 04.10.2022)