Ciag z EFRR poziom kolor

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020

 

Oś priorytetowa: NR 2 E-administracja i otwarty rząd

Działanie: 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych POPC.02.01.00-00-0092/18

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Planowany całkowity koszt realizacji: 144 749 639,78 zł

Wysokość dofinansowania: 142 268 524,49 zł

Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 do 30.09.2021

 

Celem projektu jest wdrożenie rozwiązań informatycznych zakładających poprawę dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz wzmocnienie potencjału organizacyjnego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, a także integracja wdrażanych rozwiązań z innymi systemami IT wykorzystywanymi wewnątrz podmiotów.

W wyniku realizacji projektu w podmiocie leczniczym zostaną wdrożone następujące e-usługi: przetwarzanie EDM, e-zlecenie, e-rejestracja. Odbiorcami projektu będą pacjenci korzystający z usług medycznych, a także Partnerzy projektu i instytucje je nadzorujące.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z 52 podmiotami leczniczymi oraz partnerem technicznym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ).

 

(Aktualizacja: 15.11.2019)