Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

realizowany  w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia

Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie od 2019 roku, pod nadzorem Uczelni, realizuje umowę nr CRU/1178/2019/DFZ z dnia 27.05.2019. Usługa świadczona przez szpital to organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych dla studentów studiów pierwszego stopnia  kierunków pielęgniarstwo i położnictwo WNoZ PUM w ramach projektu pn. „Wdrożenie i realizacja programu rozwojowego dla studentów pielęgniarstwa i położnictwa PUM w Szczecinie”.

Realizacja projektu ma zapewnić poprawę jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów tych kierunków oraz wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych.

Wsparciem ze strony Szpitala w okresie  2019-2023 zostało objętych  ok. 300 studentów  kierunku pielęgniarstwa i położnictwa w ramach tzw. Programu Rozwoju Uczelni. Otrzymane wsparcie ze strony Szpitala to organizacja praktyk zawodowych, realizowanych na wybranych oddziałach  szpitalnych w ramach programu kształcenia pod kierunkiem i nadzorem wybranej wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej Szpitala.

W ramach projektu w Szpitalu realizowany jest także Program Rozwoju Absolwenta,  w którym każdy absolwent zatrudniony w  Szpitalu ma zapewniona opiekę profesjonalnego  tutora   oraz może uczestniczyć w zajęciach praktycznych / stażach realizowanych w cyklu medycznych szkoleń zawodowych - 3 specjalistycznych kursach w zakresie potrzeb epidemiologicznych - demograficznych kraju.

Nadzór na realizacją projektu prowadzi Kierownik projektu Pani prof. dr hab. n. zdr.  Elżbieta Grochans.

 

Numer Umowy o dofinansowanie: POWR 05.05.00-00-0007/18-00

Okres realizacji projektu: 01-10-2018 -  30-09-2023

Wartość projektu: 11 626 131,00 zł

 

BIURO PROJEKTU:

Wydział Nauk o Zdrowiu PUM
Zakład Pielęgniarstwa
ul. Żołnierska 48, Bud. 8, pokój 312
71 – 210 Szczecin
Tel. 91 48 00 910

Dział Funduszy Zewnętrznych PUM
ul. Rybacka 1, pokój 04
70-204 Szczecin
Tel. 91 48 00 719

(Aktualizacja: 02.03.2023)