Ciag z EFRR poziom kolor

 

 PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

Oś priorytetowa: RPZP.07.00.00 Włączenie społeczne

Tytuł Projektu: Zakup aparatury medycznej w celu świadczenia usług medycznych związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie

Nr Umowy: RPZP.07.07.00-32-N025/20-00

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 663 614,64 zł

Wartość dofinansowania: 663 614,64 zł, w tym 85% dofinansowanie z Unii Europejskiej, 15% dotacja celowa z budżetu państwa

Planowany okres realizacji: 2020 rok

Celem projektu jest walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, poprzez doposażenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM w Szczecinie w sprzęt medyczny niezbędny do tego celu.

Celem głównym projektu jest wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez poprawę sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirusa SARS-CoV-2 w wyniku działań na rzecz uzyskania optymalnego poziomu opieki zdrowotnej nad mieszkańcami regionu.

Celem szczegółowym jest poprawa jakości i uzupełnienie rzeczowe infrastruktury wykorzystywanej w procesie realizacji usług medycznych istotnych z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS-CoV-2, zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 w województwie, zwiększenie potencjału i możliwości realizacji procesu diagnostyczno - leczniczego.

W ramach projektu zostanie doposażony Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie w następujący sprzęt medyczny: aparat usg, aparat do tlenoterapii - zestaw i respirator.

 

 

(Aktualizacja: 12.11.2020)