Ciag z EFRR poziom kolor

 

 PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

Nr umowy: RPZP.06.08.00-32-K101/21-00

Umowa o dofinansowanie Projektu: Program prewencyjny chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów onkologicznych na lata 2021-2022 realizowany przez SPSK-1 w Szczecinie.

Działanie 6.8: Wdrożenie kompleksowych programów zdrowotnych zapobiegających istotnym problemom zdrowotnym regionu oraz dotyczących chorób negatywnie wpływających na rynek pracy, umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej oraz zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne.

Oś priorytetowa VI Rynek pracy

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Wartość projektu: 3 210 087,00 zł

Planowany okres realizacji: 2021-2022 rok  

 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zachorowalności na choroby sercowo naczyniowe  u pacjentów leczonych chemio-i/lub radioterapią o działaniu kardiotoksycznym, poprzez zastosowanie wczesnej diagnostyki i profilaktyki wśród chorych z grupy wysokiego ryzyka powikłań.

Cykl działań diagnostyczno-terapeutycznych będzie składał się z konsultacji kardiologicznych, w tym konsultacji przeprowadzanych przez zespół kardioonkologiczny oraz badań diagnostycznych i działań  terapeutycznych.

Projekt będzie realizowany w SPSK Nr 1 PUM w Szczecinie. W ramach Projektu zostanie zakupiony sprzęt medyczny stanowiący wyposażenie do Programu z Kardioonkologii.

 

 

(Aktualizacja: 13.10.2021)