Ciag z EFRR poziom kolor

 

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A MAKLEMBURGIA – POMORZE PRZEDNIE/BRANDENBURGIA/POLSKA W EUROREGIONIE POMERANIA) EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)

 

Oś priorytetowa: IV współpraca transgraniczna

Cel: Europejska współpraca terytorialna

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie

Planowany całkowity koszt realizacji: 2 473 895,45 EUR

Wysokość dofinansowania: 2 102 811,12 EUR

Planowany okres realizacji: od 01.07.2019 do 30.06.2022

 

Celem projektu jest stworzenie Centrum Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz połączenie za pomocą wspólnej platformy softwarowej polskich i niemieckich wyspecjalizowanych ośrodków w zakresie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej.

Centrum wykorzystywane będzie w diagnostyce i ustalaniu terapii poprzez wideo konsultacje obejmujące kontakt z pacjentem, oparte na najnowocześniejszych procedurach dla określonych chorób nowotworowych, w placówkach najlepiej do tego celu wyposażonych.

Poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe studentów, lekarzy i personelu medycznego przekazana zostanie najlepsza wiedza o zastosowaniu telemedycznego diagnozowania w pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej.

Na płaszczyźnie europejskiej i krajowej oczekiwana jest poprawa polityczno-prawnych warunków w zakresie transgranicznej, telemedycznej diagnozy i leczenia pacjentów oraz zwiększenie świadomości właściwych decydentów.

 

 

(Aktualizacja: 10.01.2020)